שירותי רווחה
הנחה בארנונה לסטודנטים

הנחה בארנונה לסטודנטים

דרגו עכשיו:


סטודנט? שוכר דירה? מגיעה לך הנחה בארנונה!

הנחות לסטודנטים תינתנה על פי מבחן הכנסה בלבד (על פי הסכומים המפורטים בתקנות לעניין מבחן הכנסה). ההנחה

 

שתינתן לסטודנטים, אשר ימציאו מסמכים כמפורט להלן, תהא בשיעור של 40 אחוז בלבד ועד 100 מ״ר בלבד משטח הנכס לכל סטודנט הרשום כמחזיק.

סטודנט המבקש הנחה גדולה מ 40- אחוז, יידרש להמציא מסמכים נוספים, כמקובל בבחינת מקרים אחרים הנבדקים לצורך קבלת הנחה על פי מבחן הכנסה.

רק סטודנט העומד במבחנים הבאים זכאי להנחה בארנונה:

1. סטודנט הלומד במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג). 

2. תושב העיר, הרשום כתושב במרשם האוכלוסין.

3. סטודנט מן המניין הלומד לקראת קבלת תואר מוכר ולומד לכל הפחות חצי תוכנית לימודים (קורס אחד בסמסטר).
על מבקש ההנחה להציג אישור מן המוסד האקדמאי בו הוא לומד.

 

מי לא זכאי לקבל הנחה?

1. סטודנט אשר הדירה בגינה הוא מבקש את ההנחה הינה בבעלותו, לא יהא זכאי להנחה.

2. סטודנט אשר התחיל את לימודיו לאחר גיל 35, לא יהא זכאי להנחה באופן אוטומטי. בקשתו תועבר לבדיקה פרטנית בוועדת חריגים אשר תוקם לצורך זה.

המסמכים שיש להציג לצורך קבלת ההנחה:

1. המבקש ימציא אישורים על כל מקורות ההכנסה מכל מקור שהוא, תמיכות ממשפחה, קצבאות והכנסה מכל משלח יד, לצרף מקורות הכנסה לחודשים אחרונים לשנת המס הקודמת, אישורים כאמור, יומצאו ביחס לכל הנפשות המתגוררות בנכס. ככל שהמבקש עצמאי, יש להציג טופס 1301 אחרון החתום על ידי רואה חשבון עם חותמת ״התקבל״ במס הכנסה, וכן טופס 0135 האחרון חתום על ידי מס הכנסה, ״התקבל״.

2. על המבקש להיות רשום כמחזיק בדירת המגורים בהתאם לחוזה שכירות בתוקף, (צילום עותק חוזה שכירות).

3. אישור על גובה שכר לימוד באוניברסיטה / מכללה / סמינר.

4. אישור מן המוסד האקדמאי על היותו סטודנט מן המניין.

5. שעות לימוד שבועיות מאושרות על ידי המוסד האקדמאי.

6. ככל שהמבקש אינו עובד, יציג הצהרה כי אינו מועסק מהמוסד לביטוח לאומי. יש להמציא צילום על תשלום דמי ביטוח לאומי כסטודנט.

7. סטודנט שאינו עובד קבוע ורק בעבודות מזדמנות, עליו לחתום על תצהיר הכנסה הכוללת בפני רשם בית המשפט / עו״ד, חינם לסטודנטים ששילמו דמי רווחה.

8. הצהרה המעידה כי הסטודנט מתגורר בנכס בלבד. עם הצגת הבקשה בצרוף המסמכים המתאימים, תיבדק זכאותו של המבקש להנחה בארנונה בהתאם.

9. סטודנט שלא יעמוד בתנאים הר״מ, לא יהא זכאי לקבלת הנחה.

*** חשוב לציין כי קיימים נהלים נוספים/ שונים בכל עיר, ולכן יש להתעדכן ע"פ דרישות עיר המגורים ****

לעזרה נוספת ניתן לפנות לראש מדור זכיות ורווחת הסטודנטים במייל revacha@studentop.org