הטבות
תקנון תחרות אקס-בוקס

להלן תקנון לתחרות/הגרלת קונסולת XBOX במסגרת הטבת OFFICE 356 לסטודנטים

דרגו עכשיו:תקנון תחרות/ הגרלה "תחרות הפינוק השנתי"

מושגים

  1. בתקנון זה יפורש כל מונח בהתאם להגדרתו להלן:

                                א.        "עורך התחרות"- אגודת הסטודנטית והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, שכתובתה: __________________________________ (להלן: "האגודה")

                                 ב.        "המפקח"- המפקח על התחרות הינו עו"ד גיא הדר, שכתובתו במשרדי האגודה. טל: 054-

                                 ג.         "משתתף"-כל סטודנט הרשום באוניברסיטה הפתוחה ששילם דמי רווחה בלבד.

                                 ד.        "זוכה"- הזוכה בתחרות.

 

התחרות/ ההגרלה

  1. האגודה עורכת את תחרות בשם הפינוק השנתי (להלן: "האגודה" ו-"התחרות"/ "ההגרלה" בהתאמה) כפי שיפורט להלן;
  2. מועד פתיחת ההרשמה לתחרות הינו בין התאריכים 14.6.2017 ועד לום  25.6.2017 בשעה 12:00 בצהריים. בהגרלה ישתתפו גם אלו  שכבר הספיקו להוריד את התוכנה במסגרת ההטבה.
  3. הזוכה שיבחר יהיה זה שיעלה בהגרלה מבין אלו שיורידו את תוכנות ה- Office 365  בחינם למחשב/ טבלט/ סלולאר.
  4. השתתפות: למשלמי דמי רווחה לשנת הלימודים 2017 ו/או 2018 בלבד
  5. שמות הזוכה בתחרות יפורסם בעמוד הפייסבוק של האגודה.
  6. האגודה או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות שהיא והמשתתף עצמו אחראי באופן בלעדי להשתתפותו בתחרות ובכלל זאת אך לא בלבד לכל נזק גופני ו/או אחר כתוצאה מהשתתפות בתחרות והמשתתף מוותר ויתור מוחלט וסופי על כל טענה בגין נזקים כאמור ו/או אחרים בשל השתתפותו בתחרות.
  7. הפרס –קונסולת משחקים XBOX.

 

תנאים נוספים:

  1. הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם.

10. האגודה רשאית לשנות את תנאי התחרות ו/או לסיים את התחרות בכל עת, אף ללא מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11. בחירת הזוכה תעשה על ידי הרישום במועד התחרות .

12. מובהר בזאת כי היה ובטעות יינתן פרס לזוכה, שיתברר בדיעבד כי אינו סטודנט של האוניברסיטההפתוחה ששילם דמי רווחה, תהא האגודה רשאית לבטל זכיה זו ו/או לדרוש את הפרס חזרה ככל שהוא כבר נמסר.

* הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה

ט.ל.ח