אודות
אודות אגודת הסטודנטים

אודות אגודת הסטודנטים

דרגו עכשיו:


 

אגודת הסטודנטים:
כרטיס ביקור

הקמת האגודה:

במשך למעלה מ-30 שנים, מאז הקמתה, לא פעלה באוניברסיטה הפתוחה אגודת סטודנטים. בכך היא הייתה למוסד האקדמי היחיד בישראל ללא אגודת סטודנטים.
בעקבות מאבק של סטודנטים להקמת אגודה מסודרת ורשמית במוסד, החלה הנהלת האוניברסיטה בעבודת מטה לבחינת הקמתה של אגודת סטודנטים רשמית. לאחר עבודה של כשנתיים הוחלט לקיים בחירות למועצת הסטודנטים, שתקים לאחר בחירתה את אגודת הסטודנטים הרשמית. אולם, האוניברסיטה הטילה מגבלה, לפיה תוצאות הבחירות תהיינה בתוקף רק אם אחוז ההצבעה בבחירות יעלה על 12%. הבחירות התקיימו בין 11 ביוני ל-17 ביוני 2007. ההצבעה בבחירות נעשתה באמצעות האינטרנט, לראשונה בישראל. בתום שבוע הבחירות התברר, כי אחוז ההצבעה עמד על 5.9% בלבד, ולכן התוצאות לא פורסמו ואגודת הסטודנטים לא קמה.

בעקבות חקיקת חוק זכויות הסטודנט בחודש מאי 2007, ולחצים שהופעלו על ידי ועדת החינוך של הכנסת ועמותת "אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה", החליטה הנהלת האוניברסיטה לקיים בחירות חוזרות במהלך 2008, הפעם ללא המגבלה של אחוז הצבעה מינימלי. הבחירות החוזרות התקיימו בין 25 במאי ל-30 במאי 2008. אחוז ההצבעה עמד על 10%.
מטרות האגודה:

תקנון האגודה (ספטמבר 2008) קובע את מטרות אגודת הסטודנטים באו"פ כדקלמן:
א. לייצג את ענייני הסטודנטים באוניברסיטה, תוך קיום יחסים תקינים, מסודרים ומכובדים עם הנהלת האוניברסיטה ומוסדותיה.
ב. לפעול למען רווחתו של ציבור הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.
ג. לייצג נאמנה את ציבור הסטודנטים כלפי כל רשות ו\או מוסד ו\או גוף ו\או אדם ובכלל זה ייצוג במוסדות האוניברסיטה.
ד. לפעול בנאמנות למען האינטרסים של ציבור הסטודנטים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.
ה. לקשור ולטפח קשרים עם אגודות סטודנטיאליים בארץ ובחו"ל.
ו. לפעול למען קיום שווין זכויות מלא לכל ציבור הסטודנטים,ללא הבדל דת, גזע, לאום,מין, מוצא,גיל, השקפה פוליטית ונטייה מינית, ולהיאבק נגד כל גילוי של אפליה מצד רשות ו\או גוף ו\או מוסד כלשהם.
ז. לפעול למען קיומו ושמירתו של חופש הביטוי והדעה באוניברסיטה ומחוצה לה.
ח. לעודד פעילות ומעורבות סטודנטיאלית בחברה הישראלית.
ט. האגודה תפעל רק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בתקנון או בנהלים שייקבעו על-פיו ועל-פי עקרונות המִנהל התקין.
י. האגודה תקפיד לפעול על-פי חוקי מדינת ישראל ובכפוף לחוק העמותות,תש"מ-1980

מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה:

מועצת הסטודנטים הינה הרשות העליונה באגודדה ומונה 39 חברים. המועצה קובעת את בעלי התפקידים במועצה כגון:יו"ר האגודה;סגנו; נשיא המועצה וסגניו; חברי הועד המנהל;ועדות וראשיהם ועוד. המועצה מתכנסת אחת לחודש לפחות (ישיבה מן המניין), הישיבה פתוחה לקהל הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה. המועצה קובעת מדיניות ודרכי הפעולה, מאשרת את התקציב השנתי של האגודה. חבר המועצה יכול לעלות הצעות לסדר היום ו\או שאילתות בהתאם לאישור נשיאות המועצה.

מוסדות המועצה:

מועצת הסטודנטים עובדת ע"י הגופים אשר מטרתם לנהל את האגודה ולהביא את החלטותיה לפעול.

נשיאות המועצה-

בראש המועצה עומדת הנשיאות, המורכבת מנשיא המועצה ושני סגניו (סה"כ שלושה חברים). הנשיאות קובעת את סדר היום של המועצה, הסדרי השאילתות והצעות לסדר היום. את ישיבות המועצה מנהל נשיא המועצה ובהעדרו-אחד מסגניו. עוד ממונה הנשיאות על כתיבת הפרוטוקול הישיבות ופרסומן בפומבי.

הועד המנהל-

הועד המנהל הינו הזרוע המבצעית של המועצה ומורכבת משבעה חברים: יו"ר האגודה, סגנו וארבעה חברים נוספים שהינם ראשי המחלקות (קשרי חוץ ומעורבות חברתית;סיוע כלכלי; רווחת הסטודנט;עניינים אקדמיים והסברה ותקשורת). הועד הינו הנציגות המוסמכת לייצג את המועצה כלפי האוניברסיטה ומחוץ לה.